O nás

" Ľudské bytie znamená byť neustále konfrontovaný so situáciami z ktorých každá je zároveň dar aj úloha."

                                                                                                      V.E.Frankl

Mgr. Zuzana Blažeková

  • Poradenstvu som sa začala venovať                po skončení vysokoškolského štúdia sociálnej práce v ktorej som                            sa špecializovala na sociálne poradenstvo. Ešte počas vysokej školy som  dobrovoľnícky pracovala s mladými dospelými v detskom domove. Hľadali sme možnosti pre otvorenú budúcnosť a venovali sa príprave na odchod do samostatného života. Neskôr som pracovala v štátnej aj verejnej správe s deťmi a ich rodinami, sprevádzala ich v osobnostnom raste a hľadaní zmyslu života. Stretávala som sa s rodinami s rôznymi problémami a zdravotným postihnutím, ktorí hľadali potrebné zdroje.  Pri práci s rodinou som sa snažila byť užitočná pri zvládaní záťažových situácií, výchovných problémoch, zlvádaní strát, aj konfliktných vzťahoch v rodine. 
  • Nepretržite sa vzdelávam, som certifikovaná v špecializovanom sociálnom poradenstve     a rodinnej mediácií. Pravideľne navštevujem semináre a konferencie zamerané na prácu  s rodinou, individuálnu a skupinovú prácu. Od roku 2016 som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku "Umenie terapie" ktorý navštevujem v CZ (ukončenie  v roku 2021).  V systemickom prístupe ma oslovilo citlivé pripojenie ku klientovi, rešpet a empatia, konštruktivizmus zameraný na hľadanie        a obnovenie zdrojov, možnost a splnomocňujúci prístup, tiež terapia zameraná na riešenie.                 V súčasnosti pracujem vo vlastnej praxi   a zároveň             sa venujem individuálnej a skupinovej terapeutickej práci pre dospelých klientov     s duševných ochorením v zariadeniach. Pre napredovanie v psychoterapií sa nepretržite vzdelávam, pravideľne navštevujem induviduálnu a skupinovú supervíziu v SR     a ČR pod vedením odborníkov psychoterapeutov.